Caucuses

Freshman

freshman@stuysu.org

Co-Presidents: Aleksey Olkhovenko & Unique Zhang


Sophomore

sophomore@stuysu.org

Co-Presidents: Daniel Jung & Ryan Lee

Junior

junior@stuysu.org

President: Cynthia Tan

Vice President: Elio Torres

Senior

senior@stuysu.org

Co-Presidents: Ayala Sela & Katerina Corr